Historie kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Historie a přesun kostela

Gotický kostel byl vystavěný po požáru města v roce 1515 podle plánů Rejtova žáka Jakuba Heilmanna ze Schweinfurtu na místě raně gotické baziliky. Stavba nového chrámu, zasvěceného Panně Marii, byla zahájena roku 1517 a trvala až do začátku 17. století. Jedná se o velké halové trojlodí s tzv. vtaženými pilíři, které ohraničují v interiéru kostela prostor jednotlivých obvodových kaplí a člení emporový ochoz, zdobený polychromovanými renesančními reliéfy s biblickými výjevy. Ze staršího kostela se dodnes dochovala pouze krypta. 

 

Ve 2. čtvrtině 18. století byl východní chór uzavřen monumentálním hlavním oltářem, doplněným v 70. letech nadživotními sochami tyrolského sochaře Bartoloměje Edera a obrazy jezuitského malíře Josefa Kramolína. Protiváhou oltáře se staly velké varhany v západní části empory a optickou spojnicí soubor soch Krista a apoštolů od lobkovického sochaře Jana Adama Dietze z třicátých let 18. století, osazených na vnitřní straně pilířů lodi ve výši empory. Původní projekt stavitelé kostela postupně měnili v duchu nových názorů, až se v konečné symbióze uplatnilo pozdně gotické i renesanční cítění nejen monumentální architektury, ale i jejího detailu.

 

Při likvidaci starého města Mostu z důvodu těžby uhlí byl kostel přesunut v roce 1975 do blízkosti barokního špitálu s gotickým kostelem sv. Ducha. Stěhování kostela začalo 30. září 1975 a trvalo do 27. října, transport trval plných 646 hodin. Kostel byl posunován na čtyřech kolejích, zezadu byl tlačen a zepředu brzděn hydraulickými válci. Vodováhy a elektronická čidla sledovala veškeré pohyby a výškové odchylky kostela při cestě po nerovném terénu. Nakonec kostel zdolal cestu dlouhou 841,1 metrů průměrnou rychlostí 2,16 centimetrů za minutu. Na novém místě byl pak posazen na nové základy a probíhaly v něm i jeho okolí restaurátorské práce. Přesun kostela je zapsán do zlaté knihy Guinessových rekordů tisíciletí jako nejtěžší předmět přepravovaný po kolejích, protože jeho celková váha činila 12 tisíc tun. 

 

Opětovného otevření se kostel dočkal 4. listopadu 1988, avšak restaurátorské práce v interiéru pokračovaly i nadále a zakončeny byly dohotovením 17 metrů vysokého barokního oltáře.

Kostel byl opětovně slavnostně vysvěcen ve dnech 19. a 20. června 1993. Svěcení kostela se ujal Mons. ThDr. Josef Koukl.

 

Špitální kostel sv. Ducha v Mostě — raně gotická stavba

První zmínka o Špitálním kostele Svatého Ducha je uvedena na listině (vydané radou města Mostu z 26. července 1351) kde potvrzují, že kostel Svatého Ducha bude na věčné časy příslušet k farnímu kostelu města. Kostel svojí dispozicí a jednoduchým členěním je typický jako jiné venkovské sakrální stavby. Jedná se o malou jednolodní stavbu obdélníkového půdorysu s hrotitým profilovaným portálem na jižní straně. Kostel je nejstarší dochovanou památkou v Mostě a s jeho výjimečně zachovalou a slohově čistou gotickou stavbou jej řadíme mezi významné památky v Čechách.

 

V roce 1995 dokončil Národní památkový ústav rekonstrukci budovy Špitálu a započala oprava samotné kaple. Tento zajímavý prostor je mimo jiné hojně využíván k pořádání svatebních obřadů.

Prohlídka kostela Svatého Ducha je zařazena do projektu "Sakrální gotika v Mostě", který vznikl jako jeden z projektů pro žáky základních a středních škol. Bližší informace ZDE.

 

Pro přechod do fotogalerie interiéru kostela Nanebevzetí Panny Marie ZDE.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Bc. Zuzana Klimplová

  • vedoucí správy památkového objektu (kastelán)
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 546
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Ústí nad Labem
Kostelní 289/, Most 43401
Od roku 2002 do roku 2011 zaměstnána u NPÚ jako průvodkyně kostela Nanebevzetí Panny Marie. Po mateřské dovolené v roce 2016 návrat do kostela na pozici referenta majetkové správy, od roku 2017 se stala zástupkyní kastelánky. V roce 2022 úspěšně absolvovala na Filozofické univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem studium historie. Od 1. března 2022 byla na základě výběrového řízení jmenována vedoucí správy objektu – kastelánkou.

Dana Benešová

  • pokladní
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 030 513
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Ústí nad Labem
Kostelní 289/, Most 43401